Poruka greške

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 270 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 271 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 279 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 286 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Nuštar

Na temelju članka 19. i 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/07, 60/01 i 129/05 – vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 10/18 i 03/20), a sukladno Odluci Župana Vukovarsko-srijemske županije o sufinanciranju javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije za školsku godinu 2020/2021. od 01.09.2020. godine i Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. („Narodne novine“, br. 94/2020), Općinsko vijeće Općine Nuštar, na 37. sjednici održanoj --. rujna 2020. godine donosi Odluku o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Nuštar

 

I.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinanciranja javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola s područja Općine Nuštar  (u daljnjem tekstu: Općina) za školsku godinu 2020./2021.

Javnim prijevozom učenika srednjih škola s područja Općine, u smislu ove Odluke, smatra se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu (autobus) i javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak).

 

II.

 

Učenicima koji su u školskoj godini 2020/2021 upisali i redovito pohađaju srednju školu, te ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova autobusnog prijevoza, a za što sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem Odluke Vlade (Narodne novine 94/2020) preostali iznos troškova osigurat će se na način da:

 • Dio troškova  100 kn (mjesečno po učeniku) koje bi trebao snositi roditelj/skrbnik učenika snosi Općina Nuštar
 • Preostali dio troškova dijele Vukovarsko-srijemska županija i jedinice lokalne samouprave u jednakim iznosima.

 

 

III.

 

Učenicima koji su u školskoj godini 2019/2020 upisali i redovito pohađaju srednju školu, sufinancirati će se troškovi javnog prijevoza željeznicom na načina da :

 

 •  75% troškova javnog prijevoza osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

 

 • 25% troškova dijele Vukovarsko-srijemska županija i jedinice lokalne samouprave u jednakim iznosima.

 

IV.

 

Točka II. i III. Ove Odluke se ne odnosi na učenike:

 • Članove kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

a za koje troškove u 100% iznosu osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 

V.

 

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Nuštar.

 

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije i na internetskoj stranici Općine Nuštar.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Dario Novak

 

KLASA: 602-01/20-02/6

URBROJ: 2188/07-20-02/03

Nuštar, 11. rujna 2020. godine