VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA "BUDI UZ MENE"

KLASA: 112-01/18-01/1, URBROJ: 2188/07-17-01/03, Nuštar, 04. siječanj 2018. godine

Na temelju članka   47. Statuta Općine Nuštar (Službeni vjesnik "Vukovarsko – srijemske županije" br. 12/09 i 04/13) Načelnik Općine Nuštar objavljuje:

 

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

U  Općinu Nuštar na radno mjesto:

1.  VODITELJ/ICA PROJEKTA "BUDI UZ MENE" – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u  radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:    

 • visoka ili viša stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije
 • iskustvo u pisanju i provedbi sličnih projekata i projekata financiranih od strane EUUz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos  ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • preslika e radne knjižice  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Trajanje radnog odnosa  – trideset  mjeseci uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu   predočiti u izvorniku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određen broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Nuštar.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine Nuštar najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

 

Pisane prijave podnose se na adresu: 

OPĆINA NUŠTAR, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, 32221 NUŠTAR , sa naznakom : „Za oglas voditelja/ice projekta- ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Nuštar zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

                                                                                       

                                                                                     Općinski načelnik

                                                                                     Hrvoje Drinovac

 

Vrijeme: 
Petak, 05. Siječanj 2018 do Subota, 13. Siječanj 2018