PROJEKTNI ASISTENT/PROJEKTNA ASISTENTICA PROJEKTA "BUDI UZ MENE"

KLASA: 112-01/18-01/2, URBROJ: 2188/07-18-01/03, Nuštar, 05. siječanj 2017. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Nuštar (Službeni vjesnik "Vukovarsko – srijemske županije" br. 12/09 i 04/13 ) Načelnik Općine Nuštar objavljuje:

 

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

U  Općinu Nuštar na radno mjesto:

1.  PROJEKTNI ASISTENT/ICA PROJEKTA "BUDI UZ MENE" – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u  radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:    

 • srednja stručna sprema ili viša stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije
 • 1 godina radnog iskustva u struci

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika dokaza o završenoj školi),
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos  ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • preslika e radne knjižice  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Trajanje radnog odnosa  – trideset  mjeseci uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu   predočiti u izvorniku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određen broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Nuštar.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine Nuštar najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

 

Pisane prijave podnose se na adresu:

 OPĆINA NUŠTAR, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, 32221 NUŠTAR , sa naznakom : „Za oglas projektni asistent/ice- ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Nuštar zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

                                                                                         

                                                                                                          Općinski načelnik

                                                                                                          Hrvoje Drinovac

 

Vrijeme: 
Petak, 05. Siječanj 2018 do Subota, 13. Siječanj 2018