Predškolska ustanova „Vrtuljak“ Nuštar: Natječaj za radno mjesto - spremač/ica - 2 izvršitelj/ica - rad na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Predškolska ustanova „Vrtuljak“ Nuštar, Breza 2, na temelju Odluke Upravnog vijeća od 14.10 2020., raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto

  • spremač/ica
  • 2 izvršitelj/ica
  • rad na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom.

UVJETI:

Prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.,98/19), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove „Vrtuljak“ Nuštar

Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ-a , te mrežnim stranicama općine Nuštar.

Natječaj je otvoren od 13.11.2020. – 20.11.2020.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis vlastoručno potpisan,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,
  • dokaz o radnom iskustvu na sličnim poslovima,(najmanje jedna godina na sličnim poslovima)
  • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci,
  • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci
  • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta  dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji su dostupni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OST

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.

Nakon isteka natječajnog roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata. Prije izbora kandidata provodi se prethodno provjeravanje sposobnosti na koje će biti pozvani svi kandidati koji udovoljavaju uvjetima natječaja sukladno  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Predškolske ustanove Vrtuljak Nuštar
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: PREDŠKOLSKA USTANOVA „ VRTULJAK „ BREZA 2, NUŠTAR u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj – spremač/ica na neodređeno“

 

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
Natječaj je objavljen 13. studenog 2020._ na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Vrijeme: 
Petak, 13. Studeni 2020 do Petak, 20. Studeni 2020