Predškolska ustanova Vrtuljak Nuštar - Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA - 2 izvršitelja/ice - na određeno, puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i čl. 20 i 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove Vrtuljak Nuštar ,Dječjeg vrtića Vrtuljak,  te  Odluke Upravnog vijeća od 21.studenog 2019.  raspisuje se N A T J E Č A J za radno mjesto

SPREMAČ/ICA
- 2 izvršitelja/ice -  na određeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.),
- NKV, osnovna škola

 

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti u preslici slijedeće dokumente: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana od objave natječaja i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od mjesec dana od objave natječaja.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN. br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave te one dostavljene elektronskim putem neće se uzimati u razmatranje.

Nakon isteka natječajnog roka provodi se postupak izbora prijavljenih kandidata. Prije izbora kandidata provodi se prethodno provjeravanje sposobnosti na koje će biti pozvani svi kandidati koji udovoljavaju uvjetima natječaja sukladno  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Predškolske ustanove Vrtuljak Nuštar
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se poštom ili neposredno na adresu: PREDŠKOLSKA USTANOVA „ VRTULJAK „ BREZA 2, NUŠTAR u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „ Za natječaj – spremač/ica na određeno“

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Natječaj je objavljen 21. studenog 2019._ na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


 

Predsjednik Upravnog vijeća:                                               Ravnateljica:    

Martina  Jozić                                                                      Jasminka Zovko     

 

Vrijeme: 
Četvrtak, 21. Studeni 2019 do Četvrtak, 28. Studeni 2019