OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME: na radno mjesto: 1. PROJEKTNI ASISTENT/ICA PROJEKTA "BUDI UZ MENE" – 1 izvršitelj (m/ž)

KLASA: 112-03/20-01/1

URBROJ: 2188/07-20-01/03

Nuštar, 03. ožujak 2020. godine

                                                                                  

Na temelju članka 19 i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), a u svrhu provođenja Programa „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“, broj poziva UP.02.1.1.05, projekta kodnog broja UP.02.1.1.05.0040 naziva „Budi uz mene“, koji se u okviru Europskog socijalnog fonda financira iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ , pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nuštar objavljuje:

OGLAS

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U  Općinu Nuštar na radno mjesto:

1.  PROJEKTNI ASISTENT/ICA PROJEKTA "BUDI UZ MENE" – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te slijedeće posebne uvjete:     

  • srednja stručna sprema ili viša stručna sprema
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika
  • vozačka dozvola B kategorije

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu, (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika dokaza o završenoj školi),
  • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos  ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Trajanje radnog odnosa  – na određeno, do završetka programa.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu   predočiti u izvorniku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Općina Nuštar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određen broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Nuštar.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine Nuštar najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

 

Pisane prijave podnose se na adresu:

OPĆINA NUŠTAR, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, 32221 NUŠTAR , sa naznakom : „Za oglas projektni asistent/ice- ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Nuštar zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

                                                                                        Općina Nuštar

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica Maja Matijašević

 

 

Vrijeme: 
Utorak, 03. Ožujak 2020 do Srijeda, 11. Ožujak 2020