Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nuštar

Na temelju odredbe članka 19. stavka 2. u vezi s odredbom  članka 29. stavak 3 Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08 i 61/11) načelnik Općine Nuštar raspisuje

 

OGLAS

za imenovanje pročelnika/pročelnice

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nuštar

 

-           (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme radi zamjene zbog odsutnosti službenice do povratka s bolovanja

 

Posebni uvjeti za prijem u službu:

-           magistar pravne struke s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci i na odgovarajućim poslovima

-           položen državni stručni ispit

-           poznavanje rada na računalu

-           visoko razvijene organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine

 

Uvjet magistra/magistre na temelju odredbe članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu  spremu.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na  Oglas moraju ispunjavati i opće uvjete  za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

-           punoljetnost,

-           hrvatsko državljanstvo,

-           zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

U službu po ovom  Oglasu prima se na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika, uz  obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca sukladno odredbi članka 28. stavak 3. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i  61/11)

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).

 

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položeni državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma biti obvezni položiti sukladno odredbi članka 92. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).

 

Prijavu na oglas mogu podnijeti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

-           životopis

-           dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

-           dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

-           dokaz o radnom stažu-potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje

-           dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

-           uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

-           vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o imenovanju, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, objavit će se na službenoj web stranici Općine Nuštar ( www.nustar.hr ).

 

Na web stranici Općine Nuštar objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja ili intervjua mogu pristupiti samo  kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom  oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog  natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na  oglas.

Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 322221 Nuštar  s naznakom “oglas za imenovanje pročelnika“-ne otvaraj!

 

Prijave se mogu dostaviti i u prostorije  Općine Nuštar na navedenu adresu.

 

Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) postupak provedbe oglasa do  donošenja rješenja o imenovanju pročelnika nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem  upravnom postupku (NN 47/09).

 

O rezultatima  oglasa  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog  oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju.  Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE NUŠTAR

Hrvoje Drinovac

 

 

 

Vrijeme: 
Petak, 06. Travanj 2018 do Subota, 14. Travanj 2018