Poruka greške

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 270 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 271 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 279 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 286 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).

Natječaj za prijam u radni odnos - odgojitelj predškolske djece (m/ž) - 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Predškolske ustanove “Vrtuljak“ Nuštar, Breza 2,dana 14. listopada 2020. raspisuje:

NATJEČAJ za prijam u radni odnos

 •  odgojitelj predškolske djece (m/ž) - 3 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

                                       

UVJETI ZA ODGOJITELJA:  Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru),
 • radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente

 • zamolba (vlastoručno potpisana),
 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • preslika domovnice,
 • preslika diplome,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita,
 • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13),

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje prednost kod prijma u radni odnos u javnu ustanovu koja obavlja javnu službu po posebnom zakonu; Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova i njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), dužan je prema odredbama članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova i njihovih obitelji, u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat, koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju određene posebnim propisom Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji:

- za dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi – potvrda nadležnog ureda državne uprave, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi;

- HRVI iz Domovinskog rata, te člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda državne uprave; dragovoljcu iz Domovinskog rata, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata - potvrdom Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (potvrda ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja prijave na natječaj);

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu; Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kandidat, odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. Zakona.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

PREDŠKOLSKA USTANOVA „VRTULJAK“

BREZA 2, NUŠTAR

s naznakom „Natječaj za odgojitelja“

O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:                                                     Ravnateljica:

Martina Jozić                                                                              Jasminka Zovko    

 

 

Vrijeme: 
Četvrtak, 15. Listopad 2020 do Četvrtak, 22. Listopad 2020