Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Predškolske ustanove „Vrtuljak“, Nuštar

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07 i 94/13) i članka 43.46. Statuta Predškolske ustanove Vrtuljak,  Upravno vijeće  Predškolske ustanove Vrtuljak Nuštar, na sjednici dana 17. prosinca 2018.  raspisuje:

NATJEČAJ

 za izbor i  imenovanje ravnatelja/ice Predškolske ustanove „Vrtuljak“, Nuštar 

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava  uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, prema odredbama  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-  životopis 

-  presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi 

-  potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda  o    podacima  evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

-  potvrdu nadležnog suda  da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije osuđena za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

- dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine

 Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi   prije 18. 12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)

presliku osobne iskaznice

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Prijave se primaju u roku  15 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s naznakom “  Natječaj za ravnatelja“ podnose se u zatvorenoj omotnici  na adresu :

Predškolska ustanova Vrtuljak

Breza 2

32221 Nuštar

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 

 

                                                                                            Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                                 Katarina Popović

 

Vrijeme: 
Ponedjeljak, 17. Prosinac 2018 do Ponedjeljak, 31. Prosinac 2018