Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (''Narodne novine'' broj 125/11, 64/15, 112/18), članka 45. Statuta Općine Nuštar (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko- srijemske županije broj 10/18 i 03/20) te Odluke načelnika Općine Nuštar od dana 25. kolovoza 2020. godine, KLASA: 372-03/20-01/22, URBROJ: 2188/07-20-01/03, načelnik Općine Nuštar raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

 1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nuštar u naselju Cerić, Ivana Meštrovića 2- k.č.318/1 u k.o. Cerić, a sastoji se od zatvorenog i natkrivenog poslovnog prostora sa sanitarnim čvorom (ukupne površine 100 m2).
 2. Početna cijena je 1.200,00 kuna mjesečno. U cijenu nije uključen trošak vode, struje, grijanja i drugih režijskih i komunalnih davanja kao i druga ulaganja vezana za prostor.
 3. Namjena je obavljanje isključivo ugostiteljske djelatnosti.
 4. Dužina zakupa je 5 (pet) godina, s mogućnošću produljenja.
 5. Natjecati se mogu fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem registriranim na području Republike Hrvatske. Natjecatelji moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja odgovara namjeni poslovnog prostora.
 6. Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg  ponuditelja. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je  najviša ponuđena cijena zakupnine i kvaliteta ponuđenog gospodarskog programa.
 7. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, sukladno odredbi članka 6. stavka 8. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora. Dokaz o statusu mora se priložiti uz ponudu za natječaj.
 8. Natjecatelji koji budu najpovoljniji a imaju nepodmirene obveze prema Općini Nuštar, neće se utvrditi kao najpovoljniji, osim ako odmah ne podmire iste obveze.
 9. Ponuda za natječaj mora sadržavati:
  • ime i prezime te adresu za fizičke osobe, a naziv i sjedište s matičnim brojem za pravne osobe
  • presliku domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe odnosno presliku rješenja o upisu u trgovački/obrtni registar za pravne osobe
  • iznos ponuđenog mjesečnog iznosa zakupnine
  • gospodarski program (fizičke i pravne osobe) koji se sastoji od: vrste i opisa djelatnosti, broj zaposlenika (trenutni i planirani) i planirani razvoj djelatnosti,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine,
  • potvrda nadležne Porezne uprave o stanju duga, ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja
 10. Jamčevina se uplaćuje u korist Općine Nuštar na žiroračun broj: HR0924070001829400006, model 68, poziv na broj odobrenja: 7706-OIB uplatitelja. Jamčevina se uzima u ukupan iznos zakupnine ako se natjecatelj kvalificira kao najpovoljniji u natječaju, u suprotnom se vraća u roku od 30 dana . U slučaju odustanka sudionik gubi pravo na povrat jamčevine.
 11. Pisane ponude za natječaj dostavljaju se u Općinu Nuštar s naznakom: ''PONUDA ZA NATJEČAJ- NE OTVARATI- ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  U CERIĆU', putem pošte ili osobno predajom, na adresu: Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32 221 Nuštar, zaključno sa danom 07. rujna 2020. godine u 12,00 sati. Zakašnjele, otvorene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponude protivne uvjetima natječaja načelnik Općine Nuštar odbaciti će Zaključkom.
 12. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će načelnik Općine Nuštar nakon isteka roka za dostavu ponuda. Načelnik Općine Nuštar zadržava pravo završiti postupak natječaja bez odabira najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natječaj bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.
 13. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
 14. Sve obavijesti u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Općini Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, osobno ili na telefon 032/ 388 921 svakog radnog dana u vremenu od 9-14 sati.

 

 

 

NAČELNIK

OPĆINE NUŠTAR

Hrvoje Drinovac

KLASA: 372-03/20-01/23

URBROJ: 2188/07-20-01/03

Nuštar, 28. kolovoz 2020. godine

 

Vrijeme: 
Petak, 28. Kolovoz 2020 do Ponedjeljak, 07. Rujan 2020