Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15), članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09, 04/13 i 10/18) te Odluke načelnika Općine Nuštar od dana 18. lipnja 2018. godine, KLASA: 372-03/18-01/30, URBROJ: 2188/07-18-01/03,  načelnik Općine Nuštar raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nuštar u naselju Cerić, Ivana Meštrovića 2, k.č. br. 318/1 u k.o. Cerić, Ivana Meštrovića 2, koji se sastoji od prostora ukupne površine 100 m2 i 10 m2 terase.

2. Početna cijena je 2.500,00 kuna mjesečno. U cijenu nije uključen potrošak vode, struje, grijanja i drugih režijskih i komunalnih davanja kao i druga ulaganja vezana za prostor.

3. Namjena je obavljanje isključivo ugostiteljske djelatnosti.

4. Dužina zakupa je 5 (pet) godina, s mogućnošću produljenja.

5. Natjecati se mogu fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem registriranim na području Republike Hrvatske. Natjecatelji moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja odgovara namjeni poslovnog prostora.

6. Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupnine i kvaliteta ponuđenog gospodarskog programa.

7. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, sukladno članku 6. stavka 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Dokaz o statusu mora se priložiti uz ponudu za natječaj.

8. Natjecatelji koji budu najpovoljniji a imaju nepodmirene obveze prema Općini Nuštar, neće se utvrditi kao najpovoljniji, osim ako odmah ne podmire iste obveze.

9. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

  • ime i prezime te adresu za fizičke osobe, a naziv i sjedište s matičnim brojem za pravne osobe
  • presliku domovnice kao dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe odnosno presliku rješenja o upisu u trgovački/obrtni registar za pravne osobe
  • iznos ponuđenog mjesečnog iznosa zakupnine
  • gospodarski program (fizičke i pravne osobe) koji se sastoji od: vrste i opisa djelatnosti, broj zaposlenika (trenutni i planirani) i planirani razvoj djelatnosti
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine
  • potvrdu nadležne ispostave porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima.

10. Jamčevina se uplaćuje u korist Općine Nuštar na žiroračun broj: HR0924070001829400006, model 68, poziv na broj odobrenja: 7706-OIB uplatitelja. Jamčevina se uzima u ukupan iznos zakupnine ako se natjecatelj kvalificira kao najpovoljniji u natječaju, u suprotnom se vraća u roku od 30 dana. U slučaju odustanka sudionik gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelji koji su uplatili jamčevinu u prethodnom, poništenom natječaju, jamčevina se priznaje.

11. Pisane ponude za natječaj dostavljaju se u Općinu Nuštar s naznakom: „PONUDA ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U CERIĆU“, putem pošte ili osobno predajom, na adresu Općine Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32 221 Nuštar, zaključno s danom 09. srpnja 2018. godine u 12,00h. Zakašnjele, otvorene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponude protivne uvjetima natječaja, načelnik Općine Nuštar odbacit će Zaključkom.

12. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će načelnik Općine Nuštar nakon isteka roka za dostavu ponuda. Općina Nuštar zadržava pravo završiti postupak natječaja bez odabira najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natječaj bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

13. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

14. Sve obavijesti u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Općini Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, osobno ili na telefon 032/388-921 svakog radnog dana u vremenu od 9-14 sati.

 

 

OPĆINA NUŠTAR

NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

 

KLASA: 372-03/18-01/31

URBROJ: 2188/07-18-01/03

Nuštar, 20. lipnja 2018. godine

 

 

 

Vrijeme: 
Srijeda, 20. Lipanj 2018 do Ponedjeljak, 09. Srpanj 2018