Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 10/18.), sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar za 2019. godinu, Općinski načelnik Općine Nuštar objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar

 

I.

            U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, Općina Nuštar objavljuje javni poziv za dostavu prijava za prijam polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

II.

            Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, u trenutku odobravanja zahtjeva od strane HZZ-a, trebaju ispunjavati uvjete za korištenje mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

 

III.

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu se primiti:

  • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
  • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
  • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana

IV.

            Polaznik/ polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar za slijedeće radno mjesto:

  • Viši stručni suradnik/ca u Jedinstvenom upravnom odjelu; magistar pravne struke ili stručni specijalist pravne struke.

 

V.

            Osobe koje podnose prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obvezni su priložiti:

 

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice,  putovnice ili domovnice);

3. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

4. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe - prema točki IV. Javnog poziva)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva);

6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

7. vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata / kandidatkinje ne postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti; izjava je prilog Javnog poziva).

            Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kandidatkinja prije sklapanja ugovora dužan je na uvid dostaviti originale.

 

VI.

            Za osobe za koje se utvrdi da su podnijele pravodobne i uredne prijave, biti će zatraženo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za korištenje mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

            Osoba za koju se dobije pozitivan povratni odgovor od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bit će pozvana na intervju.

            Za osobu koja bude izabrana, Općina Nuštar će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijeti zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane Zavoda s tom osobom  sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje. Novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad polazniku isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

 

VII.

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobno na adresu:

Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar, sa naznakom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. 

Dodatni upiti mogu se poslati putem elektroničke pošte – na mail adresu: nustar-opcina@vu.t-com.hr.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranicama Općine Nuštar.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte)

 

VIII.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta ovog Javnog poziva neće se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u točki IV. ovog Javnog poziva.

 

IX.

Javni poziv objaviti će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Nuštar.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

Dokumentacija: 
Vrijeme: 
Četvrtak, 17. Listopad 2019 do Petak, 25. Listopad 2019