Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje poticaja za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Nuštar u 2020. godini

Na temelju Programa mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/19) objavljuje se JAVNI POZIV mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje poticaja za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Nuštar u 2020. godini

1) PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za korištenje poticaja u svrhu rješavanja stambenog pitanja na području Općine Nuštar propisano Programom mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/19) (u daljnjem tekstu: Program).

Cilj ovog Javnog poziva je uspostaviti učikovit, efikasan i operativan sustav mjere i aktivnosti koji će rezultirati poticanjem povratka, ostanka i naseljavanje stanovništva na području Općine Nuštar, a sve u svrhu demografske revitalizacije.

Mjera poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji koja je predmet ovog Javnog poziva je: Poticaj za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine Nuštar

Korisniku će se prema ovom Javnom pozivu dodijeliti poticaj u iznosu od 20.000,00 kuna. Poticaj za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine Nuštar je jednokratan po obitelji. Prijava na ovu mjeru moguća je tijekom cijele godine dok je raspisan Javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini. Općina Nuštar zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli poticaja.

 

2) KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici mjere iz Programa su mladi bračni parovi koji su kupili prvu nekretninu (stambeni objekt/građevinsko zemljište) nakon sklapanja braka.

Mladom osobom u smislu Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da: podnositelj nije navršio 40 godina života prije nego je raspisan javni poziv ili da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 godina života koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Nuštar, kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati nadležna Porezna uprava.

Izuzetno, korisnici potpore mogu biti i osobe koje imaju nepodmirenih obveza prema Općini Nuštar i obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Korisnici potpore ne mogu biti osobe ukoliko su kao porezni obveznici prikazani na službenim stranicama Porezne uprave kao dužnici, a isti su registrirali svoje poslovanje pod drugim pravnim ili fizičkim osobama.

Korisnici potpore se obvezuju na uredno podmirivanje javnih davanja prema Općini Nuštar u sljedećih 10 godina od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli poticaja.

 

3) MJERA POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

 

Poticaj se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji je kupio stambeni objekt (kuću) ili građevinsko zemljište koje se nalazi na području Općine Nuštar i to isključivo stjecanjem vlasništva nad istom (prva nekretnina).

Podnositelj zahtjeva, koji je kupio građevinsko zemljište ili stambeni objekt na području Općine Nuštar i kupovinom postao njegovim vlasnikom i to od 01. siječnja tekuće godine može ostvariti pomoć u iznosu 20.000,00 kuna na temelju zaključenog kupoprodajnog ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja) podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga.

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom građevinskog zemljišta ili stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje mjere.

Podnositelj zahtjeva je dužan sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljene nekretnine (građevinskog zemljišta) u roku 3 godine od zaključenja kupoprodajnog ugovora za kupnju građevinskog zemljišta te zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina.

Podnositelj zahtjeva kojem je odobren poticaj za kupljeni stambeni objekt na području Općine Nuštar dužan je imati prijavljeno prebivalište na adresi kupljenog stambenog objekta te zadržati to prebivalište  sljedećih 10 godina.

Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoju obitelj.

 

Napomena: u ovaj javni poziv ulaze i zahtjevi podneseni u 12. mjesecu 2019. godine nakon zatvaranja javnog poziva zbog potrošenih sredstava u 2019. godini ako im je ostala dokumentacija valjana.

 

4) INSTRUMENT OSIGURANJA

Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za koju je primio poticaj u roku od 10 godina od dana zaključenja Ugovora o dodjeli poticaja.

Ukoliko Korisnik Programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor o dodjeli poticaja smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljenog poticaja u cjelokupnom iznosu Općini Nuštar.

Općina Nuštar će po sklapanju Ugovora s Korisnikom, ishoditi zabilježbu nad nekretninom za koju je isplaćen poticaj te će ista biti upisana u teretovnici u zemljišnoknjižnom izvatku iste.

Korisnik Programa mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora o dodjeli poticaja dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrenog poticaja u korist Općine Nuštar.

 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:

- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanom roku;

- ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora o dodjeli poticaja;

- ukoliko podnositelj zahtjeva ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom;

- ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom Programu;

- ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio poticaj, u roku određenom ovim Programom.

 

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se po proteku 10 godina od dana kada je Korisnik potpisao Ugovor o dodjeli poticaja za kupnju stambenog objekta, odnosno po proteku 10 godina od dana kada je Korisnik prvi put prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine (građevinskog zemljišta) i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora o dodjeli poticaja, odnosno Općina Nuštar će ishoditi u zemljišnim knjigama brisanje zabilježbe sa navedene nekretnine.

 

5) POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK PRIJAVE

 

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava

2. Preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga

3. Vjenčani list

4. Potvrda o prebivalištu svih članova obitelji

5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava (ne starije od 30 dana) za oba supružnika

6. Potvrda Općine Nuštar o nepostojanju duga prema općinskom proračunu

7. Izvadak iz zemljišnih knjiga za nekretninu za koju se traži poticaj

8. Izvadak/prijepis posjedovnog lista

9. Izjava suvlasnika (Obrazac 1.)

10. Preslika akta za građenje

11. Preslika Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta odnosno stambenog objekta

12. Izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu (Obrazac 2.)

13. Izjava o promjeni prebivališta (Obrazac 3.)

14. Izjava da nekretnina nije stečena od srodnika (Obrazac 4.)

15. Druga dokumentacija za koju se ukaže potreba dostavljanja

 

 

Prijava za korištenje mjere za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Nuštar podnosi se do kraja tekuće godine ili do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu.

Sve potrebne obrasce zainteresirani mogu dobiti u Općini Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar ili preuzeti na internetskim stranicama www.nustar.hr .

Ispunjenu prijavu za korištenje poticaja i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje poticaja za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Nuštar u 2020. godini“, s naznačenom adresom podnositelja prijave.

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir.

Sredstva se dodijeluju redosljedom zaprimanja zahtjeva do iskorištenja svih sredstava osiguranih u Proračunu za tu stavku.

 

Potrebni obrasci sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva. Ovaj Javni poziv sa potrebnim obrascima bit će objavljen na stranici Općine Nuštar i na oglasnoj ploči Općine Nuštar, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar, na telefon 032/388-921.

 

 

 

Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći

za rješavanje stambenog pitanja na

području Općine Nuštar

 

KLASA: 370-01/20-01/1

URBROJ: 2188/07-20-01/03

Nuštar, 22. siječanj 2020. godine

 

Vrijeme: 
Srijeda, 22. Siječanj 2020 do Petak, 01. Siječanj 2021