Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Nuštar na području Općine Nuštar za postavljanje kioska

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/19) članka 45. Statuta općine Nuštar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 10/18) i  Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Nuštar (Klasa: 372-03/20-01/01, Ur.broj: 2188/07-20-01/03), od 23. siječnja 2020. godine raspisuje se

J A V N I  N A T J E Č A J

za zakup zemljišta

u vlasništvu Općine Nuštar na području Općine Nuštar

za postavljanje kioska

 

I.

Daje se u zakup zemljište za postavljanje kioska u vlasništvu Općine Nuštar u katastarskoj općini Nuštar, k.č. br. 602/1 ukupne površine 123449 m², a od toga u zakup ide 25 m ².

II.

Zemljište označeno sa k.č. 602/1 u površini od 25 m2 k.o. Nuštar, nalazi se u Ulici Petra Zrinskog.

Navedena čestica nalazi se u sklopu dvorca Khuen Belassy koji je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara.

 

III.

 

Početna cijena mjesečnog zakupa zemljišta iznosi 600,00 kn.

Jamčevina iznosi 5% od početnog iznosa zakupnine.

Zemljište se daje u zakup na rok od 5 godina, ali u slučaju ranije obnove dvorca ugovor se raskida i ranije.

 

IV.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem registriranim na području Republike Hrvatske.

Natjecati se ne mogu fizičke i pravne osobe koje imaju evidentirano dugovanje prema Općini Nuštar po bilo kojoj osnovi.

 

V.

 

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg  ponuditelja. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je  najviša ponuđena cijena zakupnine.

 

VI.

 

Pismena ponuda treba sadržavati:

- za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB,

- za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB,

- iznos ponuđene zakupnine,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- dokaz o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe i udruge građana),

- broj računa za slučaj povrata jamčevine,

- punomoć ako natjecatelji imaju punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski zastupnik pravne osobe.

VII.

Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje na proračun Općine Nuštar IBAN HR0924070001829400006 sa svrhom "Jamčevina za zakup zemljišta k.č. 602/1", model pozivom na broj odobrenja: 7706-OIB uplatitelja

Jamčevina natjecatelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu zakupnine. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, isti nema pravo na povrat jamčevine.

VIII.

Pisane ponude za natječaj dostavljaju se u Općinu Nuštar s naznakom: '“PONUDA ZA NATJEČAJ- NE OTVARATI- zakup zemljišta u Nuštru k.č.br. 602/1“, putem pošte ili osobno predajom, na adresu: Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32 221 Nuštar, zaključno sa danom 04. veljače 2020. godine u 12,00 sati. Zakašnjele, otvorene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponude protivne uvjetima natječaja, načelnik Općine Nuštar odbaciti će Zaključkom.

IX.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će načelnik Općine Nuštar nakon isteka roka za dostavu ponuda. Općina Nuštar zadržava pravo završiti postupak natječaja bez odabira najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natječaj bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

X.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

XI.

Sve obavijesti u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Općini Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, osobno ili na telefon 032/ 388 921 svakog radnog dana u vremenu od 08-14 sati.

 

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

 

Vrijeme: 
Petak, 24. Siječanj 2020 do Utorak, 04. Veljača 2020