JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nuštar

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/18 i 03/20),te Odluke Općinskog načelnika o prodaji nekretnine, KLASA:940-01/20-01/8, URBROJ: 2188/07-20-01/03,  od 22. srpnja 2020. godine, načelnik Općine Nuštar dana 22. srpnja 2020. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nuštar

 

I.

Načelnik Općine Nuštar raspisuje  javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nuštar i to:  

- k.č.br. 441  k.o. Cerić, ukupne površine 380 m2, upisana u zk.ul.br. 1410, k.o. Nuštar, put u ulici Ivana Meštrovića,  po početnoj cijeni od 6.800,00 kuna.

Upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine.

Porez na promet nekretnina snosi kupac.

           

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelji), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo na nekretninama u Republici Hrvatskoj.

III.

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja ponudi najviši iznos.

 

IV.

Neće biti uzete u razmatranje nepravodobne i nepotpune ponude kao ni ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Nuštar i Državnom proračunu.

             

V.

Pismena ponuda treba sadržavati:

 1. za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB, 
 2. za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB, matični broj, te ime i prezime ovlaštene osobe/zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika ponuditelja
 3. broj računa ponuditelja  za eventualni povrat jamčevine
 4. oznaku nekretnine za koju se natječe,
 5. ponuđeni iznos  cijene izražen u kunama,
 6. dokaz o uplaćenoj jamčevini (nalog za plaćanje ili dokaz o uplati putem Internet bankarstva),
 7. osobnu iskaznicu ili domovnicu  (za fizičke osobe i obrtnike)
 8. potvrdu o stručnoj osposobljenosti – obrtnicu (za fizičke osobe -obrtnike),
 9. dokaz o upisu u sudski ili drugi odgovarajući  registar odnosno drugi istovrijedan dokument te obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (za pravne osobe i udruge građana)
 10. potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Nuštar ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja (potvrdu izdaje Jedinstveni upravni odjel)
 11. potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
 12. dokaz o prvenstvenom pravu iz točke VI. ovoga javnog natječaja.

 

Sva dokumentacija koja se prilaže uz ponudu predaje se u presliku , uz mogućnost Općine Nuštar da zatraži dostavu dokumentacije od najpovoljnijeg ponuditelja u izvorniku ili ovjerenoj preslici prije donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

U slučaju zajedničke ponude, za svakog od članova zajedničke ponude potrebno je dostaviti podatke i dokumentaciju iz prethodnog stavka ove točke.

Ponuda mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom ponuditelja(u slučaju kada je ponuditelj obrtnik ili pravna osoba) te se predaje u izvorniku.

 

VI.

Svaki ponuditelj za kupoprodaju nekretnine dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne cijene navedene u točki I.  javnog natječaja, u korist Proračuna Općine Nuštar IBAN broj:  HR0924070001829400006 , model: HR68, poziv na broj odobrenja: 7757-OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamčevina za kupoprodaju nekretnine.    

            Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

VII.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, nazivom i adresom Općine Nuštar, te naznakom “ZA JAVNI NATJEČAJ ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE, k.č.br. 441 k.o. Cerić - NE OTVARAJ „ putem pošte preporučeno na adresu : Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar ili osobno na urudžbeni zapisnik  Općine Nuštar.

            Rok za podnošenje pisanih ponuda  za kupoprodaju nekretnine iznosi 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu „Vinkovački list“.

 

VIII.

            Javno otvaranje ponuda održat će se dana 17. kolovoza 2020. godine u 12,00 sati, u prostorijama Općine Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar.

 

IX.

            Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju nekretnine.

 

X.

            Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

 

XI.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Općinski načelnik po prijedlogu Povjerenstva za prodaju nekretnine.

 Općinski načelnik zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezno prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Općinskog načelnik u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju. O prigovoru Općinski načelnik odlučuje zaključkom koji je konačan.

 

XII.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 15 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Općinom Nuštar sklopiti Ugovor o kupoprodaji.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Općinom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

  

XIII.

Javni natječaj će se objaviti u javnom glasilu “Vinkovački list”, na oglasnoj ploči Općine Nuštar, te na internetskoj stranici Općine Nuštar.

Obrazac ponude može se podignuti u Općini Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar, svaki radni dan za vrijeme trajanja natječaja od 8,00 do 14,00 sati, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Općina Nuštar, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 1 ili na telefon 032/388-921.

 

XIV.

             Za nekretninu koja se izlaže na prodaju temeljem ovog Javnog natječaja, zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida na terenu svaki radni dan od 9,00 do 14,00 sati za vrijeme trajanja ovoga javnog natječaja, uz prisutnost ovlaštene osobe, te  uz prethodnu najavu zainteresiranih ponuditelja na broj tel: 032/388-921.

Kupoprodaja nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“.

Općina Nuštar ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

Općina Nuštar ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu određenih uvjeta gradnje koji se odnose na nekretnine izložene na prodaju u ovom  Javnom natječaju, a koji  mogu proizaći iz odgovarajućih zakonskih propisa ili odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.

U kupoprodajnu cijenu zemljišta nisu uračunati troškovi sanacije zemljišta, troškovi eventualnog premještanja instalacija, plaćanje naknade za prenamjenu zemljišta sl., već te troškove podmiruje kupac.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

Vrijeme: 
Petak, 24. Srpanj 2020 do Subota, 01. Kolovoz 2020