Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nuštar

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/18 i 03/20) te Odluke Općinskog vijeća o prodaji nekretnine, KLASA:940-06/17-01/01, UBROJ: 2188/02-03-17-1,  od 23. veljače 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Nuštar na 36. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2020. godine raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nuštar

I.

Općina Nuštar raspisuje  javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nuštar i to:  

 

-  k.č.br. 966  k.o. Marinci Kuća i dvorište u selu, na adresi  Marinci, Vladimira Nazora 37, ukupne površine 1749 m2, upisana u zk.ul.br. 981, k.o. Marinci,  po početnoj cijeni od 69.300,00 kuna;

 

- k.č.br 1192 k.o. Marinci Oranica Kratka duž, ukupne površine 6978 m2, upisana u zk.ul.br. 606, k.o. Marinci,  po početnoj cijeni od 19.000,00 kuna;

 

- k.č.br 1193 k.o. Marinci Oranica Kratka duž, ukupne površine 7319 m2, upisana u zk.ul.br. 1048, k.o. Marinci,  po početnoj cijeni od 19.900,00 kuna

 

- k.č.br 642 k.o. Marinci Oranica Dola, ukupne površine 1542 m2, upisana u zk.ul.br. 1048, k.o. Marinci,  po početnoj cijeni od 4.200,00 kuna

 

Upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama izvršit će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine.

Sve navedene nekretnine se prodaju zajedno.

Porez na promet nekretnina snosi kupac.

      

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelji), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo na nekretninama u Republici Hrvatskoj.

III.

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja ponudi najviši iznos.

 

 

 

IV.

 Neće biti uzete u razmatranje nepravodobne i nepotpune ponude kao ni ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Nuštar i Državnom proračunu.

             

V.

Pismena ponuda treba sadržavati:

  1. za fizičke osobe - ime i prezime, adresa, OIB, 
  2. za pravne osobe - naziv tvrtke, sjedište, OIB, matični broj, te ime i prezime ovlaštene osobe/zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika ponuditelja
  3. broj računa ponuditelja za eventualni povrat jamčevine
  4. ponuđeni iznos cijene izražen u kunama, a u slučaju obročne otplate ponuditi uvijete i rokove
  5. dokaz o uplaćenoj jamčevini (nalog za plaćanje ili dokaz o uplati putem Internet bankarstva),
  6. osobnu iskaznicu ili domovnicu  (za fizičke osobe i obrtnike)
  7. dokaz o upisu u sudski ili drugi odgovarajući  registar odnosno drugi istovrijedan dokument te obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (za pravne osobe i udruge građana)
  8. potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Nuštar ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja (potvrdu izdaje Jedinstveni upravni odjel)
  9. potvrdu nadležne Porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja,

 

Sva dokumentacija koja se prilaže uz ponudu predaje se u presliku , uz mogućnost Općine Nuštar da zatraži dostavu dokumentacije od najpovoljnijeg ponuditelja u izvorniku ili ovjerenoj preslici prije donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

U slučaju zajedničke ponude, za svakog od članova zajedničke ponude potrebno je dostaviti podatke i dokumentaciju iz prethodnog stavka ove točke.

Ponuda mora biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom ponuditelja(u slučaju kada je ponuditelj obrtnik ili pravna osoba) te se predaje u izvorniku.

       

VI.

Svaki ponuditelj za kupoprodaju nekretnine dužan je na ime jamčevine uplatiti 10% od početne cijene navedene u točki I.  javnog natječaja, u korist Proračuna Općine Nuštar IBAN broj:  HR0924070001829400006 , model: HR68, poziv na broj odobrenja: 7757-OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamčevina za kupoprodaju nekretnine.    

 Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u cijenu prilikom sklapanja ugovora.

 

VII.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, nazivom i adresom Općine Nuštar, te naznakom “ZA JAVNI NATJEČAJ ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA, k.o. Marinci - NE OTVARAJ „ , putem pošte preporučeno na adresu : Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar ili osobno na urudžbeni zapisnik  Općine Nuštar.

            Rok za podnošenje pisanih ponuda  za kupoprodaju nekretnine iznosi 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu „Vinkovački list“.

 

 

VIII.

 Natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju nekretnine.

 

IX.

 Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

 

X.

 Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Općinsko vijeće po prijedlogu Povjerenstva za prodaju nekretnine.

 Općinsko vijeće zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja bez obrazloženja i nije obvezno prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

 Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Povjerenstva te staviti prigovor na zapisnik Povjerenstva i odluku Općinskog vijeća u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju. O prigovoru Općinsko vijeće odlučuje zaključkom koji je konačan.

 

XI.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 15 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Općinom Nuštar sklopiti Ugovor o kupoprodaji.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Općinom ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

  

XII.

Javni natječaj će se objaviti u javnom glasilu “Vinkovački list”, na oglasnoj ploči Općine Nuštar, te na internetskoj stranici Općine Nuštar.

Obrazac ponude može se podignuti u Općini Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, svaki radni dan za vrijeme trajanja natječaja od 8, 00 do 14, 00 sati, a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Općina Nuštar, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 1 ili na telefon 032/388-923.

XIII.

 Za nekretninu koja se izlaže na prodaju temeljem ovog Javnog natječaja, zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida na terenu svaki radni dan od 9,00 do 14,00 sati za vrijeme trajanja ovoga javnog natječaja, uz prisutnost ovlaštene osobe te  uz prethodnu najavu zainteresiranih ponuditelja na broj tel: 032/388-921.

Kupoprodaja nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“.

Općina Nuštar ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

Općina Nuštar ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu određenih uvjeta gradnje koji se odnose na nekretnine izložene na prodaju u ovom  Javnom natječaju, a koji  mogu proizaći iz odgovarajućih zakonskih propisa ili odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.

U kupoprodajnu cijenu zemljišta nisu uračunati troškovi sanacije zemljišta, troškovi eventualnog premještanja instalacija, plaćanje naknade za prenamjenu zemljišta sl., već te troškove podmiruje kupac.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dario Novak

 

KLASA: 940-01/20-02/6

URBROJ: 2188/07-20-01/03

Nuštar, 16. lipanj 2020. godine

 

 

JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN U JAVNOM GLASILU „VINKOVAČKI LIST“ DANA 26. LIPNJA 2020. GODINE!

 

 

 

Vrijeme: 
Petak, 26. Lipanj 2020 do Petak, 03. Srpanj 2020