Javni natječaj za prijam u službu namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar, na radno mjesto: vozač - strojar - 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nuštar raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar, na radno mjesto:

 

1. vozač - strojar - 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Posebni uvjeti:

• srednja stručna sprema,

• najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

• položen vozački ispit B kategorije.

 

Osim posebnih, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona:

• punoljetnost,

• hrvatsko državljanstvo,

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje   ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i slično).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela i adresu elektroničke pošte) potrebno je priložiti:

• životopis

• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/osobne iskaznice)

• dokaz o ukupnom radnom iskustvu i iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine:

a) dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine koji sadrži vrstu posla koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, preslika potvrde poslodavca ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima)

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  – (izjavu nije potrebno ovjeravati)

• presliku vozačke dozvole

 

Isprave se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Na web-stranici Općine Nuštar (www.nustar.hr) i oglasnoj ploči Općine Nuštar (Trg dr. Franje Tuđmana 1) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

 

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidat, koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o rasporedu, obvezan je

dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuje uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen.

U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar, s naznakom: “Natječaj za prijam u službu namještenika”, u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

 

O izboru će natjecatelji biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor te se o tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

OPĆINA NUŠTAR

JEDINSTVENI UPRAVNI

PROČELNIK

 Ana Papac, dipl. iur.

KLASA: 112-02/19-01/1

URBROJ: 2188/07-19-01/03

Nuštar, 06. lipnja 2019. godine

 

Vrijeme: 
Četvrtak, 13. Lipanj 2019 do Četvrtak, 20. Lipanj 2019