Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar, na radno mjesto: 1. referent - komunalni redar - 1 izvršitelj/ca

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nuštar raspisuje: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar, na radno mjesto:

 

1. referent - komunalni redar - 1 izvršitelj/ca, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

 

Posebni uvjeti:

• srednja stručna sprema ekonomske struke,

• položen državni stručni ispit,

• položen vozački ispit B kategorije,

• dobro poznavanje rada na računalu.

 

Osim posebnih, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona:

• punoljetnost,

• hrvatsko državljanstvo,

• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

 

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja ispita u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje   ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i slično).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela i adresu elektroničke pošte) potrebno je priložiti:

 

• životopis

• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/osobne iskaznice)

• dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)

• dokaz o ukupnom radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  – (izjavu nije potrebno ovjeravati)

• presliku vozačke dozvole

 

Isprave se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga natječaja, ne smatra se kandidatom prjavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Na web-stranici Općine Nuštar (www.nustar.hr) i oglasnoj ploči Općine Nuštar (Trg dr. Franje Tuđmana 1) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

 

Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Kandidat, koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o rasporedu, obvezan je

dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuje uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen.

U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar, s naznakom: “Natječaj za prijam u službu”, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

O izboru će natjecatelji biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

OPĆINA NUŠTAR

JEDINSTVENI UPRAVNI

PROČELNIK

 Ana Papac, dipl. iur.

 

Vrijeme: 
Petak, 28. Prosinac 2018 do Petak, 04. Siječanj 2019