Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nuštar u k.o. Nuštar – ZGRADA OPĆINE NUŠTAR

Klasa: 372-03/21-01/5

Urbroj: 2188/07-21-01/03

Nuštar, 12. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) i članka 11. Odluke o uvjetima i postupku provedbe natječaja za zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Nuštar (Klasa:372-03/12-02/9 Urbroj: 2188/07-12-02/3), načelnik općine Nuštar raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nuštar u k.o. Nuštar – ZGRADA OPĆINE NUŠTAR

 

I. Predmet zakupa:

1. Raspisuje se natječaj za poslovni prostor u zgradi Općine Nuštar, drugi kat Općine,  Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar, 1. zona, 16,00 m² po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 15 kn po m².

Namjena: za djelatnost političkih stranaka

2. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Također se zakupnik odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor, s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.), bez obzira jesu li sredstva uložena sa ili bez suglasnosti zakupodavca.

3.       Ugovor o zakupu sklapa se na rok od 5 godina. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora.

4. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca

5. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.

 

II. Uvjeti natječaja:

  1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju političke stranke upisane u registar političkih stranaka kod Ministarstva uprave Republike Hrvatske.
  2. U natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Nuštar a koji ne ispunjava obveze o zakupu ili ih neuredno ispunjava.
  3. Jamčevina: 10% od početnog iznosa zakupnine
  4. Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje na proračun Općine Nuštar IBAN HR0924070001829400006 sa svrhom "Jamčevina za zakup poslovnog prostora", model pozivom na broj odobrenja: 7706-OIB uplatitelja
    Jamčevina natjecatelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu zakupnine. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, isti nema pravo na povrat jamčevine.

 

III. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

Ponuda mora sadržavati naziv i sjedište političke stranke, OIB i visinu mjesečne zakupnine u  kunama. Neprihvatljive su ponude ponuditelja koji imaju nepodmirena dugovanja prema proračunu Općine Nuštar.

Ponuditelj uz ponudu mora dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

* izvornik ili ovjerenu presliku  rješenja o upisu u registar političkih stranaka,

* potvrdu da nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj s osnova javnih davanja,

* dokaz o uplati jamčevine.

 

IV. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju dostavlja se na adresu:

 

OPĆINA NUŠTAR 32221 Nuštar , TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1
s naznakom: NE OTVARATI – ponuda za zakup poslovnog prostora

 

Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave ovog Natječaja u Vinkovačkom listu.

 

Otvaranje pristiglih  ponuda održat će se prvi radni  dan od isteka roka za podnošenje ponuda u 10:00 sati u prostorijama Općine Nuštar. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

V. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Načelnik na prijedlog pismenog obrazloženja Povjerenstva s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos cijene zakupnine. Općina Nuštar zadržava pravo završiti postupak natječaja bez odabira najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natječaj bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

VI. Najpovoljniji ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o zakupu sa Općinom Nuštar u roku od 30 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII. Sve informacije u svezi oglašenog poslovnog prostora, mogu se dobiti u prostorijama OPĆINE NUŠTAR svaki dan od 7-15 sati tel 388-921.

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

Vrijeme: 
Petak, 12. Veljača 2021 do Petak, 19. Veljača 2021