DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nuštar - Evidencijski broj: K-01/2020

Sukladno članku 21. Zakona o koncesijama (NN br. 69/17 i 107/20), Općina Nuštar u svojstvu davatelja koncesije donosi ovu Dokumentaciju za nadmetanje.

 

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

 

  1. OPĆI PODACI

1.1.PODACI O DAVATELJU KONCESIJE

Naziv:                         OPĆINA NUŠTAR

Sjedište:                       Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32 221 Nuštar

OIB :                           42177882311

IBAN:                         HR0924070001829400006

 

Kontakt podaci:           Tel.+385 032 388921

Fax: +385 032 388924

Internetska adresa: www.nustar.hr e-mail: nustar-opcina@vu.t-com.hr

Odgovorna osoba:        Hrvoje Drinovac, općinski načelnik

1.2.OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima i koja je dužna pružiti informacije u svezi sa razjašnjenjem dokumentacije za nadmetanje:

Ime i prezime: Hrvoje Drinovac Tel.+385 32388921

Fax: +385 32388924

E-mail: nustar-opcina@vu.t-com.hr

 

Vrijeme: 
Srijeda, 30. Prosinac 2020 do Ponedjeljak, 01. Veljača 2021